Emerging Artists

Emerging Artists

EMERGING ARTISTS I Opening: Wednesday 12th September 2018, 19:00 Duration:    12-30/9/2018Working hours: Monday-Friday, 11:00-13:00 / 18:00-20:30                            Saturday 11:00-14:30   ARTFORUM GALLERY (Tsimiski 113, Thessaloniki) presents 12-30...